RENDSZERBÉRLETI SZERZŐDÉS

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt)

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Corincloud, Corinmail által üzemeltetett online szolgáltatásként bérelhető Rendszerek használatára vonatkozó feltételeket, valamint a Szolgáltatók egyedi munkáira/megbízásaira vonatkozó feltételeket.

 

I. Szerződő felek


Szolgáltatók:  Jelen szerződő  Magyarországi képviselők (szolgátató) itt tekinthető meg:  http://www.corincloud.com/kapcsolat  

Corincloud fiókkal szerződött partenerek közös ASZF-e, akik közös szerződése jelen ASZF. A corincloud fiók szolgáltatóit alábbi URL alatt tekintheted meg: http://www.corincloud.com/kapcsolat  valamint garanciákra tekintve felelősséget vállal és szerződő tag a rendszert tulajdonló anyacég / anyacég is: 

Szolgáltató:

Simple Cloud Ltd.

Address (Utca, házszám): 1 Hova Villas
Town (Város): Bringhton & Hove
Country (Ország): England - United Kingdom
Postcode (Ir.szám): BN3 3DH
Company Number (Cégjegyzékszám): 9370420
Tax Number (Adószám): 16075 15881
Bank number (Bankszámlaszám): 10918001-00000076-93930001 (UniCredit Bank) 

IBAN: HU97
SWIFT: BACXHUHB

 

A Szolgáltatók által üzemeltetett online szolgáltatásként bérelhető Rendszerek használatára vonatkozó feltételeket. Az „ÁSZF és Közösségi ÁSZF és adatvédelmi irányelvek elfogadásat" vagy a mindenkori gomb kipipálásával való kattintással vagy a Megrendelő lap / regisztráció kitöltésével ( "Elfogadom a feltételeket "gombra kattintva ) a Felhasználó a regisztráció során szerződést köt a Szolgáltatókkal, elfogadva a jelen Általános Szerződési Feltételeket. A Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására. A módosításról a Szolgáltató rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást az online szolgáltatásként bérelhető rendszerek felülete, a Szolgáltató által küldött hírlevél, vagy valamennyi felhasználónak, a profil oldalon megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja.

 

Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő, Használó, Fiókkezelő, Felhasználó, Igénybevevő, Bérlő.
Ha mind a magán Megrendelőkre és mind az üzleti Megrendelőkre vonatkozó szabályt rögzít az ÁSZF, akkor a Megrendelőre vonatkozó szabály kiterjed mind a magán- és üzleti Megrendelőkre (továbbiakban együttesen: Megrendelő).Magán vagy Üzleti Megrendelőnek az a természetes vagy jogi személy minősül, aki gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén belüli vagy kívüli célból köti a Szolgáltatóval a szerződést. Üzleti Megrendelőnek minősül a betéti társaság (Bt), közkereseti társaság (Kkt), korlátolt felelősségű társaság (Kft), részvénytársaság (Zrt, és a Nyrt). Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány, az állami vállalat, az egyéb állami költségvetési gazdálkodó szerv, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, a közhasznú társaság, az egyes
jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a vízgazdálkodási társulat, és az erdőbirtokossági társulat. Üzleti Megrendelőnek minősül az ügyvédi iroda, egyéni ügyvéd, végrehajtói iroda, közjegyző, közjegyzői iroda, továbbá az egyéni vállalkozó.

Az Üzleti Megrendelővel a Szolgáltató akkor köt Szolgáltatási szerződést, ha a nevében eljáró személy jogosult az üzleti Megrendelő törvényes képviseletére. Ha az üzleti Megrendelő nevében eljáró személynek nem lenne törvényes képviseleti joga, akkor az eljárását a Szolgáltató megbízás nélküli ügyvitelnek tekinti, amelyért a Ptk 211.§ (1) bekezdésre irányadó szabályok szerint a képviselőnek kell viselnie a kötelezettséget és felelnie, ha az a szervezet, amelynek nevében eljárt a szerződéskötést utóbb nem hagyta jóvá.

 

Szolgáltatók, a továbbiakban Szolgáltató, Vállalkozó, Kivitelező, Bérbeadó, Üzemeltető.

A Szolgáltató bizonyos esetekben közvetítő Szolgáltatónak minősül a 2001. évi CVIII. törvény 2.§ k.) pontja alapján, mivel az információs társadalommal összefüggő tartalomszolgáltatásra irányul a Szolgáltató gazdasági tevékenysége. A Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján fogadja a gazdasági, illetve szakmai tevékenysége körében a megrendeléseket.

Felek, Szolgáltató és Megrendelő együtt.

Weboldal: Továbbiakban weblap, weboldal, webáruház, webshop. Mindennemű interneten megjelenő felület.

Szerződés, Szolgáltatási szerződés, megbízási szerződés, bérlési szerződés, általános szerződési feltételek, ASZF

 

 

II. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) HATÁLYA

AZ ASZF kiterjed a Google és a Google Apps szolgáltatásaira és hatályos ASZF-ére: http://www.google.com/apps/intl/hu/terms/premier_terms.html , http://www.google.com/intl/hu/policies/terms/
Amennyiben a Google szolgáltatásait használja rajtunk keresztül, úgy a következő irányelvek is érvényesek: http://www.google.com/intl/hu_ALL/+/policy/pages-services.html , http://www.google.hu/chrome/intl/hu/eula_text.html

Továbbá kiterjed a Szolgáltatók (továbbiakban: Szolgáltató, Vállalkozó, Kivitelező) által nyújtott szolgáltatásokra, rendezi a Megrendelő felek között létrejött internetes oldal-készítési (ide
értve a honlap, weblap kifejezéseket is), szolgáltatási-vállalkozási (pl. webáruház készítés, internetes oldal üzemeltetés, hírlevél, egyéb szoftverek bérlése stb.) szerződések –ide értve
a Megrendelő okiratot is- (továbbiakban együttesen: Szerződés) megkötésének rendjét, a szolgáltatás tartalmának, specifikációjának meghatározását, továbbá a szerződés módosításának,
és megszűnésének eseteit. Amennyiben a külön szolgáltatási-vállalkozási szerződésben (Megrendelőben) a felek másként nem határoznak, úgy a szerződő felek tudomásul veszik és
elfogadják, hogy a szerződésben nem szabályozottak tekintetében jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. Ott, ahol a szerződés és jelen ÁSZF rendelkezései egymástól eltérnek, a szolgáltatási-vállalkozási
szerződésben foglaltak az irányadóak.

 

1. Közzététel
A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek szerinti közzétételi kötelezettségének, valamint, ha az ÁSZF bármely más tájékoztatás közzétételéről beszél, az alábbiak szerint tesz eleget: a weboldalán közzéteszi, EMAILT KÜLD AZ REGISZTRÁLT TAGOKNAK.


2. Értesítés

a) Általános értesítés
Ha az Általános Szerződési Feltételek a Megrendelő értesítéséről rendelkezik, annak a Szolgáltató az alábbiak szerint tesz eleget:
A Megrendelő írásbeli értesítésével, elektronikus levélben.


b) ÁSZF módosításáról szóló értesítés
Az Általános Szerződési Feltételek Megrendelői szerződést érintő módosításáról a Szolgáltató a módosítás hatálybalépését 2 nappal megelőzően az alábbiak szerint is értesítheti a Megrendelőket:
A Megrendelő írásbeli értesítésével, elektronikus levélben.
Az ÁSZF módosításáról szóló, bármely módon megvalósított értesítésnek legalább a következő információkat kell tartalmaznia:

 

Tájékoztatás formátuma és tartalma:

a) utalást az Általános Szerződési Feltételek módosítására: A mai napon módosítottuk az ASZF-et.
b) a módosítások lényegének rövid leírását vagy a bekezdések felsorolása:
c) a módosítások hatályba lépésének időpontját:
d) a közzétett Általános Szerződési Feltételek elérhetőségét: http://www.corincloud.com/aszf
e) ha a Szolgáltató a Megrendelő által igénybe vett Megrendelői szolgáltatások díját módosítja,
akkor a módosított díj összegét vagy annak elérhetőségét: http://www.corincloud.com/arak Webáruház esetén: http://corinwebshop.com/arak Weblap esetén: http://corinweb.com/arak  Corinmail: http://www.corinmail.hu/hu/csomagok

A Szolgáltató az A) és B) pontban meghatározott értesítési mód esetén köteles felhívni a
Megrendelők figyelmét arra, hogy amennyiben a Megrendelő az Általános Szerződési Feltételek
módosítása ellen 3 napon belül nem él ellenvetéssel, abban az esetben az Általános Szerződési
Feltételek módosítása általa elfogadottnak tekintendő.

 

3. Adatok valódisága

Az Ügyfél vállalja, hogy senkinek nem adja át, mások által hozzáférhető helyen nem tárolja a belépéshez szükséges jelszót. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelszó titokban tartása az Ő érdekkörébe tartozó esemény, az ebből fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt visszautasítsa, vagy bármikor
átmenetileg vagy véglegesen visszavonja, az alábbi esetekben:

valótlan vagy hiányos adatok megadása.
A Szolgáltató, a számlakibocsátók és/vagy más előfizetők/ügyfelek személyes adataival
vagy a rendszerrel történő bármilyen visszaélés.

Előfizetői szerződés megszűnése
Helytelen vagy működésképtelen e-mail cím megadásából eredő bármilyen kárért nem vállal
felelősséget a Szolgáltató.

Az Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa megadott adatok nem felelnek meg a
valóságnak, vagy azokkal nem sajátjaként rendelkezik, úgy annak valamennyi jogkövetkezményét
viseli.

 

4. Tájékoztatási kötelezettség

A Szolgáltató Megrendelő számára letölthető és előhívható módon hozzáférést biztosít a jelen ÁSZF-hez, illetve a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges megrendelő lapokhoz. A Szolgáltató technikai lehetőséget biztosít, hogy a Megrendelő az ajánlatát a megrendelést megelőzően módosíthassa, vagy visszavonhassa.

 

5. Megrendelő elállási joga

A magán Megrendelők jogosultak a szerződés érvényes létrejöttétől számított 8 napon belül a Szolgáltatási szerződéstől egyoldalúan elállni, de az előleg visszafizetését nem követelhetik. A Megrendelő elállási szándékáról köteles írásban haladéktalanul a Szolgáltatót tájékoztatni. Az üzleti Megrendelőt nem illeti meg az elállási joga a Megrendelés visszaigazolásától számítottan.


6. Személyes adatok kezelése

1. A Szolgáltató jogosult a részére megküldött iratok alapján a szolgáltatást igénybe vevő magánszemélynek, illetve a jogi személy képviselőjeként eljáró személynek nevét, lakcímét, aláírásának képét, arcképét, és egyéb személyes adatait, okmányaik fénymásolatát a szerződés teljesítéséhez szükséges célból kezelni.

2. A Szolgáltató az 1992. évi LXIII törvényben meghatározott fokozott felelősséggel óvja a Megrendelő által a Szolgáltató szerverein elhelyezett személyes adatokat. A Szolgáltató azonban nem vállal felelősséget az olyan adatvesztésekért, amelyek annak ellenére következtek be, hogy Ő a tőle elvárható módon technikai és szervezési intézkedéseket tett az adatbiztonsági követelmények teljesítése érdekében. A Megrendelő a szerződésben szereplő számlázási címében bekövetkezett változást köteles legkésőbb az adatváltozást követő 15 napon belül szóban vagy írásban bejelenteni a Szolgáltatónak. A Megrendelői bejelentés elmulasztásából eredő kárért a Szolgáltató nem felel. A Megrendelő kérésére a szolgáltató módosítja a számlázási címet, a változást az értesítést követően kiállított számlák vonatkozásában vezeti át. Az Megrendelő az Megrendelői szerződésben szereplő adatokban bekövetkezett változást köteles haladéktalanul, de legkésőbb az adatváltozást követő 8 napon belül bejelenteni a Szolgáltatónak. A bejelentés elmaradásából eredő kárért a Szolgáltató nem felel.

3. Ha a Megrendelő szerződési kötelezettségeinek nem tesz eleget, akkor a Szolgáltató jogosult a fenti adatokat a követeléseinek peren kívüli, illetve bírósági behajtása érdekében jogi képviselőjének átadni. A Szolgáltató jogosult a Megrendelővel szemben fennálló követelését - annak értesítése mellett- harmadik személy részére engedményezni.

 

7. Szerződés módosítása, módosulása

A üzleti vagy szolgáltatói átállásokból adódóan a Megrendelőt nem érheti kár vagy versenyhátrány, a korábbi feltételekkel azonos feltételekkel köteles a szolgáltatást biztosítani az új Szolgáltató is,  jelen ASZF-nek megfelelően. 

1. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, azonban erről annak hatályba lépését megelőzően a „Közzététel" címszó alatti módon honlapján közzétett hír
formájában tájékoztatnia kell az ügyfeleit. A Szolgáltatónak meg kell határoznia, hogy mely nappal módosítja az ÁSZF-t.

A Szolgáltató a 12 hónapos időtartamra előre és egy összegben kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalmát, sem a díját a Megrendelő hátrányára nem módosíthatja.

2. Ha a felek a közöttük korábban létrejött Szolgáltatási szerződést módosítani kívánják, vagy a Megrendelő újabb szolgáltatás megrendelésére irányuló ajánlatot tesz, akkor a Megrendelő a megrendelő lapot a II. fejezet előírásai alapján kitölti, és a Szolgáltató részére megküldi. A szerződés módosításának érvényes létrejöttéről a Szolgáltató visszaigazolást küld.

3. A Szolgáltató a Megrendelő kérésére a korábban köztük létrejött Szolgáltatási szerződést akkor módosítja, illetve akkor fogad el tőle újabb megrendelést, ha a Megrendelőnek 30 napon túli kiegyenlítetlen tartozása nem áll fenn a Szolgáltatóval szemben.

4. A Megrendelői szerződés elsősorban a Felek közös megegyezésével, egyező akaratnyilvánításával, írásban módosítható, illetőleg az alább meghatározott esetekben egyoldalúan, a Polgári Törvénykönyvben meghatározott Általános Szerződési Feltételekre vonatkozó szabályozás figyelembevételével.

A Szolgáltató a Megrendelői szerződést különösen az alábbi esetekben módosíthatja egyoldalúan:

A szerződés módosításáról a Szolgáltató az ÁSZF „Értesítés" rendelkezései szerint köteles a Megrendelőt értesíteni. A szerződésmódosítás a Megrendelő szabályszerű értesítésével, az ott
meghatározottak szerint válik elfogadottá.
A Szolgáltató a Megrendelő kérésére módosíthatja a Megrendelői szerződést, ha a Megrendelő személyében szerződés, öröklés vagy jogutódlás következtében változás következik be.

Jelen ASZF Szolgáltatói egymás közötti díjtételezés nélkül a jelen platformon belüli átjárhatóságból kifolyóan átvehetnek egymástól ügyfeleket, üzleti megoldásokat. A üzleti vagy szolgáltatói átállásokból adódóan a Megrendelőt nem érheti kár vagy versenyhátrány, minimum a korábbi feltételeket köteles biztosítani az új Szolgáltató.  A szolgáltatók kötelesek a platformon belül a legnagyobb odafigyeléssel kiszolgálni a Megrendelőt. A Szoftverplatform használatára és továbbfejlesztésére minden Szolgáltató jogosult, akit a jelen ASZF feltételeit elfogadta. A Corincloud megoldásaira egyetlen cég sem gyakorolhat kizárólagosságot. Az ASZF gyakorlására és betartatására minden esetben az aktuális szerződött Szolgáltató köteles. Az ASZF változásról a szerződött Szolgáltató köteles tájékoztatni ügyfeleit. 

 

8. Szerződés megszűnése, megszűntetése

 (megbízás, fiókbérlés esetén)

Ha a szerződés módosítást az ügyfél nem fogadja el, a módosítás hatályba lépését megelőző munkanapig jogosult írásban, azonnali hatállyal felmondani a módosítás hatálya alá tartozó szerződést. A szolgáltató ebben az esetben felmondásért díjat, költséget nem számol fel, azonban a Szolgáltatóval szemben esetleges fennálló fizetési kötelezettségei a felmondással egyidejűleg esedékessé válnak, amelyet köteles a felmondáskor megfizetni. Ebben az esetben a felmondás napjáig a szerződés feltételei változatlanok maradnak.

Tört hónap esetében visszafizetési igény a Megrendelő részéről nem állhat fenn.

A szolgáltató (fiók használat esetén is) a fiók megszűntetése előtt 3 napig lehetőséget ad a felhasználónak az adatok kimentésére, amelyet böngészőn keresztül tud lementeni bármikor. 

 

9. Szerződés jellege

A szolgáltatás lehet alkalmi vagy folyamatos jellegű. Folyamatos szolgáltatásoknál az elszámolás változó időszakú elszámolású. Az elszámolás az adatok egyedi egyeztetését igényli. 

Egyenleg feltöltés után a felhasználó szabadon eldöntheti, hogy mire szeretné fordítani a feltöltött egyenleget (üzemeltetés, plusz modul bekapcsolása, mail kiküldés, bannerkezelő softver használata, hírdetési szolgáltatás, ribizly, adwords, etarget, facebook egyenleg feltöltés, linkreklám  stb.). A feltöltéskor lehetősége van megjelölni a használat célját, de annak valóban oda történő felhasználása záráskor kerül pontosításra. Az egyenleg feltöltésével történt ügyfél által kezdeményezett fizetés nem minősül folyamatos szolgáltatásnak.

 

10. Kifizetés, árváltozás, korlázotások, számla

 Befizetés csekken is lehetséges, ha ennek plusz kültsége van, azt a költséget az Előfizető vállalja. Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató korlátozhatja a nála elhelyezett eszközök, weboldalak bárminemű hozzáférését, elérhetőségét.

A szolgáltató jogosult ingyenes időszakot, szolgáltatást biztosítani saját belátása szerint. A Szolgáltató méltányolhatja, csökkentheti vagy eltörölheti egyoldalúan a szolgáltatás díját. Szolgáltató saját belátása szerint hozhat döntést arról, hogy az adott időszak szolgáltatását ingyenes használatra biztosítja a Megrendelőnek korlátozott ideig vagy darabszámig. Ebben az esetben a Szolgáltató mint ügyfélreferencia szabadon hivatkozhat partnereire (Előfizetőre).  A szolgáltató  egyeztetés útján pénzügyi teljesítést nem igénylő együttműködést hozhat létre, ill. szolgáltatásait ingyen biztosíthatja partnereinek amennyiben a használt szolgáltatásban feltünteti a Szolgáltató nevét. A Szolgáltató a szolgáltatás tárgyát ingyen adhatja (szolgáltathatja) továbbá abban az esetben, ha a szolgáltatás tárgyát a Szolgáltató birtokolja.

A szolgáltatás közvetített szolgáltatást tartalmaz, így annak minősége függ 3. fél által biztosított szolgáltatásától is. A Szolgáltató 3. fél általi károkozásért felelőséget semmilyen körülmények között nem vállal . Az elkészült szofvert, fejlesztéseket a Szolgáltató élesíti, átadja, de egyedi megbízások (vagy bérlési rendszer egyedi igények beállítása esetén) esetén a tartalom feltöltésének elhúzódása, vagy tesztelése, ellenőrzése esetén a számlafizetés alól a Megrendelőt nem mentesíti, nem függeszthető fel, annak határidejét nem befolyásolhatja. A Szolgáltató a munka átadást követően 3 napig bizosít hibavisszajelzésre lehetőséget. Ezen időszak alatt jelzett hibák kijavítása díjmentesen történik, amennyiben az  nem eredményez új működést vagy funkciót, kinézetet.  
A munkálatokkal, átadott fejlesztésekkel kapcsolatos visszajelzési határidő maximum 3 nap lehet, ettől eltérni előzetes írásos igény esetén lehetséges, amely rendkívüli esetre való tekintettel lehet maximum 7 munkanap.

Adatfeltöltéssel csak külön díjazás mellet foglalkozik a szolgáltató. A domain name és a rendszer forráskódját a szolgáltató csak annak teljeskörő pénzügyi rendezése után adhatja át, amennyiben erre jogosult.

 

11. Szolgáltatás, árváltozás

Ingyenes szolgáltatás fogalma: 
 
A szolgáltató jogosult bármilyen időszakra és bármilyen mértékben ingyenesen szolgáltatást biztosítani. Az ingyenes szolgáltatásokban reklámot jeleníthet meg, amely megjlenítéséhez a Felhasználó jelen ASZF elfogadásával hozzájárul. A reklámok a Szolgáltató által meghatározott díjtételezés mellett kikapcsolhatóak. Ezek díjait a Szolgáltató a weboldalaikon teszi elérhetővé vagy értékesítőinknél tud érdelődni. Díjfizetésel elmaradása esetén fizetett szolgáltatásnál is a Szolgáltató reklámokat jelenítethet meg a Megrendelő felületén a díj kiegyenlítéséig. A megjelenített reklámot a Megrendelő nem számolhatja fel a Szolgáltató előzetes írásos beleegyezése nélkül. 

 

12.  E-mail szolgáltatás


Az e-mail szolgáltatás a tárhely szolgáltatástól 2012.01.13-tól elkülönített szolgáltatásként él tovább. Az e-mail szolgáltatás szerződéskötés módja elektronikus formában történik jelen fiók feltöltésén keresztül.
A levelezési díjakat az erre vonatkozó weboldalak tartalmazzák.

Az email szolgáltatás 2012-01-13-tól nem képzi részét a QuickStudio kft.-vel kötött havidíjas tárhely szerződéseknek. Az e-mail szolgáltatás szerződését jelen ASZF látja el a jövőben.
A szolgáltató az e-mail fiókok méretét nem határozza meg, de bármikor jogosult azt korlátozni vagy kisebbre venni. A szolgáltató az e-mail működésének fennakadásából származó károkért felelősséget nem vállal semmilyen körülmények között. Rendelkezésre állási felelőssége nincs a szolgáltatónak még fizetős fiókok esetében sem.

A Szolgáltató levelezés dijszabását bármikor előzetes egyeztetés nélkül egyoldalúan
megváltoztathatja! A levelezés aktuális árát nyomon követhetik a www.corincloud.com vagy a www.corinweb.com, www.corinwebshop.com oldalakon. Az egyenleg feltöltése előtt a felhasználó köteles az aktuális árakról tájékozódni. Ezzel egyetértve tölti fel az új időszakra, vagy megjelenésre, vagy menyyiségre vonatkozó egyenleg összegét.

Ingyenes email szolgáltatás:
Az ingyenes e-mail szolgáltatásokért (számlán feltüntetett 0 Ft-os díjazású e-mail szolgáltatások), azok üzemidejéért semmilyen módon nem vállalunk felelősséget. Annak használata semmilyen kötelezettséggel és felelősségel nem jár a szolgáltató részéről. 

E-mail:

Az e-mailban írtakért, a hírlevél listákkal kapcsolatos felelősségeket a megrendelő válalja, a rendszert terhelő vagy veszélyeztető tebékenység esetén a levél kiküldéseket azonnali jelleggel letiltjuk.. A Szolgáltatónak nem feladata a renszerben (admin) vagy a  hírlevélküldő rendszerekben a címlisták ellenőrzése, annak eredete és valódiságának ellenőrzése. Az e-mail címlistákkal kapcsolatosan minden felelősséget a Megrendelő vállal. A szolgáltató az e-mailek elküldését, útnak indítását tudja mérni és teljeskörűen vállalni, mást nem.

 


13 Árváltozások

Tárhely és egyéb szolgáltatásnál az árakat bámikor egyoldalúan megváltoztathatja a szolgáltató, de minimum az infláció mértékével.  Az árváltozás nem érinti a már feltöltött és aktivált összegeket és szolgáltatásokat, ill. nem érinti a már megkezdett havi díjakat sem. Az árváltozásokat e-mailben vagy a weboldalon tesszük közzé. Amennyiben a Megrendelő az árakat nem fogadja el, úgy a szolgáltatónak egyedi weboldalak esetén kötelessége régi áron a szolgáltatást biztosítani minimum 2 hétig, írásos igény esetén maximum 1 hónapig. Ezen idő alatt a Megrendelőnek az adatokat és az egyéb információkat mentenie kell a szolgáltató szolgáltatásaiból. Ezt követően a szolgááltató már csak az új áron biztosítja a szoilgáltatást.

A Szolgáltató jogosult bármikor árat emelni és módosítani, de az Előfizetőnek joga van a korábbi ár megtartására 2 hétig, amelyet igény esetén a Szolgáltatónak biztosítani kell.

 

 14. Lábléc információk, a mű szerzőjének feltűntetése

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatásokban saját termékeit népszerűsítő szövegeket és linkeket elhelyezni. Ennek hatékonyságától függően a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást ingyen használni, a Megrendelőnek pedig közelessége ezt biztosítani.

A Megrendelő nem kérheti a szerzői forrás eltűntetését a láblécben, ezt a Szolgáltató döntheti el egyoldalúan vagy egyéb megállapodás születhet rá.

A Szolgáltató az általa elkészített honlapokon a szerzői minőségét, és nevét feltüntetheti a láblécben és a Kapcsolatoknál, mint partnercég, rövid leírással. 
A Szolgáltató az általa készített honlapokat referenciaként korlátozás nélkül felhasználhatja, azt másoljatja, annak kódját (kivéve a Megrendelő tulajdonát képző tartalom) korlátlanul felhasználhatja. A Szolgáltatót megilleti a honlap többszörözésének a joga, és a Megrendelő által átvett honlaphoz hasonló vagy ugyanolyan honlapot korlátozás nélkül készíthet.

A szolgáltatott vagy elkészült munkák láblécében a Szolgáltató, készítő a fenti reklámlehetőségen kívül mint szerző, szolgáltató vagy bérbeadó feltüntetheti magát linkelt szöveges formában. Ezt a Használó, Megrendelő soha nem teheti díjkötelessé. Amennyiben ezt Megrendelő, Bérlő  szeretné a láblécből eltávolítani, annak külön engedélyezési folyamaton kell végigmennie, valamint a szerzői jogok eltávolítási díjait ki kell fizetnie, de ezen kérést, igényt a Szolgáltató egyoldalúan elutasíthatja. 

A Szolgáltató, Kivitelező a weboldalak alján köteles feltüntetni a forrásjogot és annak készítőjét, a szerzői jogot függetlenül attól, hogy ez teljeskörű vagy részbeni szerzői jog. 

A Megrendelő az itt feltüntetett szolgáltatásokon kívül ezen megállapodásban többletszolgáltatásokra díjmentesen nem jogosult.15.  Referencia használata:
A Megrendelő kizárhatja azt, hogy a Szolgáltatónak az általa készített honlapot továbbiakban referenciaként felhasználja. A Megrendelőnek e szándékát a jelen szerződés megkötésekor elküldött megrendelőjében írásban és kifejezetten a Szolgáltató tudomására kell hoznia. Ezen esetben és amennyiben a Szolgáltató ehhez hozzájárul, kizárólagossági különdíjat kell fizetni, amely minimum díja  amennyiben a Megrendelői vagy Szolgáltatási szerződésben nem került pontosításra (ha igen, ez az irányadó )- a szolgáltató vagy megrendelői szerződés 50 %-a de minimum 200.000.-Ft + ÁFA. A referencia  igényét a Kivitelező egyoldalúan elutasíthatha.

Grafika csak a megrendelő által is elfogadott változatban kerül elfogadásra, ezt visszaigazolja, ezen bárminemű változásra árajánlatot küld a szolgáltató.

 

 

III. FIÓKKEZELÉS, FIÓKBÉRLÉS

 

1. Fiók - és szoftver bérlés

MAGÁBAN FOGLALJA A RENDSZERBŐL ELÉRHETŐ SZOFTVEREK BÉRLÉSÉT ÉS HASZNÁLATÁT,  BELEÉRTVE A 3. FÉLTŐL SZÁRMAZÓ SZOFVEREKET IS.

CORINCLOUD RENDSZERÉT ÉS ONNAN ELÉRHETŐ SZOFTVEREKET BÉRLÉS FORMÁJÁBAN HASZNÁLHATJA A MEGRENDELŐ.

A FIÓK HASZNÁLÓJA NEM RENDELKEZIK A BÉRELT SZOFTVEREK TULAJDONÁVAL, KINÉZETÉVEL, MŰKÖDÉSI STRUKTÚRÁJÁVAL. A BÉRLEMÉNYBŐL A BÉRBEADÓ KÖTELES BIZTOSÍTANI AZ ADATOK KINYERÉSÉRE A LEHETŐSÉGET (EXPORT VAGY MÁS MÓDON).

A SZOLGÁLTATÓNAK JOGA VAN A SZOLGÁLTATÁST BÁRMIKOR KORLÁTOZNI ANYAGI TARTOZÁS ESETÉN, ÁM ENNEK KÖVETKEZMÉNYEIT A BÉRLŐ NEM HÁRÍTHATJA ÁT A SZOLGÁLTATÓRA. A BÉRBEADOTT SZOLGÁLTATÁS MINDEN MEGOLDÁSA A SZOLGÁLTATÓ TULAJDONA. A SZOLGÁLTATÓ A SZERZŐI JOGOK TELÉJESKÖRŰ TULAJDONOSA. 

A szolgáltató a rendszereket az általa vagy partnerei által biztosított szervereken üzemelteti.

Ügyfélszolgálat: A kapcsolati oldalakon elérhető elérhetőségeken H-P: 9-16 óráig.

 

Értesítők a regisztrált felhasználóinknak:
A weboldalakon történő regisztrációval a szerződés megkötése teljes értékű, további kiegészítést nem igényel.
A regisztrációval hozzájárulsz a fiók fennállása alatt, hogy a rendszerrel kapcsolatban értesítő üzeneteket és emailt (hírlevelet, chat üzenetet facebook, skype csatornán, sms értesítéseket) kapsz annak újdonságairól, akcióiról, szolgáltatásairól, egyéb tudnivalóiról.  A levelek megszűntetése a bérelhető fiók teljeskörű megszűntetésével lehetségessé válik. A bérelhető fiókod törlését kérd ügyfélszolgálatunkon írásos formában. Ebben az esetben a fiókos és teljes tartalma törlésre kerül. Ezután már csak külön kérésre, ettől elkülönített regisztrációval kaphatsz hírlevelet, értesítő üzeneteket a rendszerrel kapcsolatban. Erre lehetőséget teremtünk a weboldalon történő közismert hírlevélre való feliratkozással.

 

2. Díjazások

A Szolgáltató dijszabását bármikor előzetes egyeztetés nélkül egyoldalúan megváltoztathatja! Ez a már feltöltött és élesített összegeket nem érintheti.  Az aktuális árakat nyomon követhetik a www.corincloud.com vagy a www.corinweb.com, www.corinwebshop.com oldalakon. Az egyenleg feltöltése előtt a felhasználó köteles az aktuális árakról tájékozódni. Ezzel egyetértve tölti fel az új időszakra, vagy megjelenésre vagy menyyiségre vonatkozó egyenleg összeget. Az összeg feltöltésével a megrendelő elfogadta a rá vonatkozó új árakat.

 

3. Bérleti díj

 Költségek a rendszer éles használatakor keletkeznek, kivéve egyéb egyedi igények meredelése esetén.

 

4. Bérleti díjak fizetési módja

 Egyenleg feltöltéssel történik előre bármilyen választott időszakra vagy mennyiségre vonatkozóan. A weboldal az egyenleg lejártakor publikus megjelenésében korlátozások lépnek életbe, ez jellemzően jelszavas korlátozást jelent az internetezők felé.

Fizetési elmaradás: Egyszeri fejlesztési díjak, havi díj, egyenleg feltöltés

Egyszeri fejlesztési (vagy egyéb, nem havi díj) késedelmes fizetése, díjfizetés elmulasztása esetén a tartozás összege a weboldal havi díjából, a feltöltött egyenlegből kerül kiegyenlítésre, a lehetséges rendelkezésre álló összeg mértékében. Ezáltal a weboldal esetlegesen üres egyenleg miatt korlátozásra kerülhet. Az Ügyfelek pénzügyeit egy fiókos módon tartjuk nyilván, ezért tartozás esetén is ebből a fiókból (esetleges havi díjakra feltöltött egyenlegből) kerül levonásra a fizetési elmaradás, a kívánt egyenleg feltöltéstől, feltöltött szolgáltatástól függetlenül.

Díjbekérők:

Az átutalt összegeket NEM áll módunkban visszafizetni semmilyen formában. A befizetett összegek felhasználhatóak az általunk biztosított szolgáltatások valamelyikéhez, pl.: hirlevélküldés, webáruház bérlés, weblap bérlés... 

A feltöltött egyenleget nem tudjuk visszafizeni, azt más szolgáltatásra lehet azonban a rendszeren belül fordítani.

 

5. Egyenleg lejárata és feltöltése

A egyenleg feltöltését követő 12 órán belül a rendszer élesedik amennyiben az elutalt összeg megérkezik a bankszámlára. A lejárati dátum napján éjfélkor, a rendszer feltöltetlen egyenleg esetén a weboldal elérhetőségét jelszóval korlátozza. 

 

6. Tulajdon jog

A bérelhető rendszerben bármilyen modulfejlesztés a bérbeadó kizárólagos tulajdona marad abban az esetben is, amikor egyszeri díjat számolunk fel a funkció rendszerbe aplikálásáért, (setup díj) vagy időbeli gyorsabb beépítéséért vagy a rendszer 1-1 részének továbbfejlesztéséért.

 

IV. Hírlevélküldő bérlése


A szolgáltatásba történő regisztrációval Ön kifejezi egyetértését a szerződésben feltüntetett betartandó feltételekkel.
Amennyiben valamely rendelkezéssel nem ért egyet, ne regisztráljon, és ne vegye igénybe a szolgáltatást!

1.) A szerződés tárgya
A Szolgáltató olyan interneten használható Hírlevél Szoftvert biztosít a Megrendelőnek, amivel az adott szolgáltatási csomagtól függően meghatározott darab levelet küldhet havonta. A Szolgáltató köteles kezelőfelületet biztosítani a Megrendelőnek, ami segítségével személyre szabott hírleveleket küldhet, mérheti a kiküldött levelek hatékonyságát, illetve kezelheti a feliratkozókat.
A Szolgáltató köteles a hét minden napján 24 órás elérhetőséget biztosítani a hírlevél kezelő felületéhez a Megrendelő számára.
A Megrendelő kijelenti, hogy előzőleg tájékozódott a rendszerünkről, a szolgáltatásról és azokat megfelelőnek találta, elfogadta.


2.) A szerződés létrejötte, a szolgáltatás aktiválása
Azzal, hogy a Megrendelő kitöltötte az online megrendelő oldalunkat, vagy ingyenes fiókot hozott létre, visszavonhatatlanul elfogadta a Szolgáltatási szerződésünket.
Ha a megrendelő kifizette az online fizetési rendszeren keresztül az első díjat, akkor a Szolgáltató köteles a megrendeléstől számított 24 órán belül aktiválni a Megrendelő hozzáférését.
A Szolgáltató jogosult az Előfizető megrendeléskor megadott adatait ellenőrizni, és amennyiben az adatok nem felelnek meg a valóságnak, vagy az adatok valódisága nem ellenőrizhető, a Szolgáltató megtagadhatja a megrendelést, a szerződés elfogadását. Ilyen esetben a szolgáltató köteles visszafizetni a Megrendelő számára a befizetett összeget.
A Szolgáltató minden esetben értesítést küld a Megrendelő részére a megrendelés elfogadásáról, vagy visszautasításáról.
A kiküldő e-mail cím valódiságáért a Megrendelő felel. Amennyiben a rendszer e-mail címét használja, pl.: ...@corinmail.hu, ezen e-mail cím valódiságáért is a fiók létrehozás pillanatában garantálja személyének valódiságát.

 

3.) A Szolgáltató jogai és kötelezettségei:
A Szolgáltató köteles az első pontban meghatározott szolgáltatást nyújtani a Megrendelő részére. A Szolgáltató köteles magas rendelkezésre állást biztosítani a Megrendelő számára.
A Szolgáltató a szolgáltatás megszüntetésére, korlátozására az alábbi okok miatt jogosult:

Ha a Megrendelő kéretlen leveleket küld (SPAM-el).
Ha a Megrendelő olyan tevékenységet folytat, amivel akadályozza más megrendelők szolgáltatását.
Ha a Megrendelő megsérti a szerződés bármely pontját.
Ha a Megrendelőnek 10 napnál régebben fizetési elmaradása van.
Ha a Megrendelő a Szolgáltató hozzájárulása, tudta nélkül továbbértékesíti a szolgáltatásokat.
Amennyiben a Megrendelő kifizeti a számláját, vagy elhárítja a zavaró okokat, akkor a Szolgáltató köteles visszakapcsolni a szolgáltatást. Ez alól kivétel a SPAM. A Szolgáltató zéró-spam politikát folytat, minden SPAM gyanús ügyet, azonnali szerződésbontás követ. Természetesen csak akkor, ha bizonyítható a törvénysértő magatartás.
A Szolgáltatónak jogában áll egyoldalúan módosítani a szerződési feltételeket abban az esetben, ha a szolgáltatásban lényeges változás áll be, új szolgáltatások bevezetése és amennyiben a már meglévő ügyfeleket ez nem érinti új árazási csomagokat vezet be. Minden fontosabb változásról a Szolgáltató köteles értesíteni a Megrendelőket. A Szolgáltató rendszer reklámokat 2 szöveges sorban elhelyezhet a Megrendelő e-mail láblécében.

 

4.) A szolgáltatás árai és fizetési feltételek
Az aktuális szolgáltatási árak a www.corinmail.hu oldalon, Árak menüpontban érhetőek el. A Megrendelő különböző szolgáltatási csomagok közül választhat. A csomagok egymástól a küldhető levelek számában tér el, illetve bizonyos csomagok csak éves, vagy csak havi fizetéssel érhetőek el.
A Szolgáltató jogosult az aktuális díjakat bármikor módosítani és erről a Megrendelőt előzetesen értesíteni; a hozzáféréséhez megadott e-mail címen. A módosított árak nem érinthetik a Megrendelő által már kifizetett időszak előfizetési díját. Amennyiben a Megrendelő nem fogadja el a módosított díjakat, a Szolgáltató jogosult a szerződés felmondására.
A Megrendelőnek a megrendeléstől számított 1 hónap után 10 napja van, hogy befizesse a következő hónap díját, vagy a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás megszüntetésére.

 

5.) A szerződés időtartama és felmondása
5.1 A szerződés határozatlan időre jött létre, 1 hónapos felmondási határidővel. A felmondás elküldhető értesítés formájában a support@corinmail.hu címre, illetve a Partner e-mail címére.
A Szolgáltató azonnal felmondhatja a szerződést a Megrendelővel, ha a Megrendelő mem tesz eleget a kötelezettségeinek, vagy a szerződés bármely pontját megszegi. (Lásd 3-as pont.)

 

6.) Adatkezelés
A Megrendelők személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat Szolgáltató az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. Szolgáltató által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény

 

7.) Jótállási feltételek és kártérítés
Az üzemeltető nem vállal felelősséget a váratlan technikai hibákból, a rendszert érő támadásból vagy egyéb, előre nem látható technikai okokból történő leállások miatt. Továbbá a Szolgáltató nem felel a Megrendelő jogszerűtlen magatartásából adódó károkért.

 

8.) Zéró-SPAM
A szolgáltató nem járul hozzá, hogy a Megrendelő olyan hírleveleket küldjön, aminek a küldését a címzettek előzőleg nem hagyták jóvá. Minden SPAM gyanús ügyben a Szolgáltató jogosult azonnali szerződésbontásra. ( A spam: Kéretlen reklámlevél, amelynek küldésére a postafiók tulajdonosa nem adott engedélyt feladójának. )

 

9.) Vegyes rendelkezések
A jelen szerződés teljes egészében üzleti titoknak minősül, így annak bármely részletét, illetve a szerződéssel, valamint annak teljesítésével kapcsolatos mindennemű információt bármelyik fél kizárólag a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatja bármilyen harmadik fél tudomására, ide nem értve a jogszabály által kötelezővé tett vagy valamely hatóság, illetve bíróság által előírt adatszolgáltatást. Amennyiben a jelen titoktartási kötelezettséget bármelyik fél megszegi, úgy a polgári jog szabályai szerint a másik Felet kártalanítani köteles. A titoktartási kötelezettség a szerződés hatályának megszűnését követő 10 évig áll fenn.

 

10.)
A számlázási címnek megfelelő cég vagy magánszemély birtokolja az adott fiókba felvitt e-mail címeket, tulajdoni joggal rendelkezik felette. Az adott fiókban felvitt, azaz kezelt címekért a tulajdonos felel minden esetben.
Amennyiben jelen megállapodás valamely része érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyulna, ez a megállapodás egészének érvényességét nem érinti. Ilyen esetben a felek kötelesek minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy jelen megállapodásban szabályozott célkitűzéseiket teljesítsék.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a szerződő felekre illetve a jelen szerződés által érintett szolgáltatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadók. A jelen szerződés teljesítése során a szerződő felek jognyilatkozataikat írásban kötelesek megtenni, mely postai úton, e-mailben vagy faxon történt továbbítást jelent a szerződésben meghatározott címekre, illetve azon címekre, melyekről szerződő felek a szerződés tartama alatt tájékoztatják egymást. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket egymás közt békés úton kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a felek a jelen szerződésből származó jogvitáik elbírálására - hatáskörtől függően - a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság illetékességét kötik ki. A szerződés megkötésének nyelve a magyar nyelv.

 

 

V. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

1. Szerzői jog

Az elkészült program csak a megrendelés tárgyát képző domain alatt működhet, ezt eladni külön sokszorosítani nem lehet. Kivéve külön licence-szerződés alapján, vagy amennyiben külön megállapodás történik erre a pontra.

Ha ettől eltér a Megrendelő, tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ebben az esetben a szerződés azonnali hatályú felmondására, valamint a Megrendelő által kifizetett díjnak megtartására is jogosult.

 

A SZERZŐI JOGOKAT A KIVITELEZŐ, SZOLGÁLTATÓ BIRTOKOLJA, ENNEK DÍJAZÁSÁRÓL A KIVITELEZŐ EGYOLDALÚAN DÖNT, KIVÉVE HA ERRE ELŐZETESEN TÖRTÉNT ÁRRÖGZÍTÉS. ELŐZETESEN RÖGZÍTETT ÁR ESETÉN A RÖGZÍTETT ÁRAT KELL KIFIZETNIE A MEGRENDELŐNEK. A SZERZŐI JOG MEGVÁSÁRLÁSA KÖTELEZŐ ABBAN AZ ESETBEN, HA AZ ELKÉSZÍTETT SZOLGÁLTATÁST ÉS ANNAK FORRÁSKÓDJÁT A MEGRENDELŐ MÁS SZERVEREN SZERETNÉ ÜZEMELTETNI, MINT A KIVITELEZŐÉ. A FORRÁSKÓD MEGVÁSÁRLÁSÁVAL A MEGRENDELŐ JOGOT FORMÁL ARRA, HOGY AZT SZABADON FELHASZNÁLHATJA.

A SZERZŐI JOG A FORRÁSKÓDRA VALÓ TEKINTETTEL ABBAN AZ ESETBEN IS A KIVITELEZŐ BIRTOKÁBAN MARAD, HA A MEGOLDÁSI ÖTLET A MEGRENDELŐÉ VOLT. A MEGVALÓSÍTOTT, KIVITELEZETT MEGOLDÁSOKAT A KIVITELEZŐ SZABADON FELHASZNÁLHATJA, ÉRTÉKESÍTHETI BÁRMINEMŰ KORLTOZÁSA NÉLKÜL. A MEGRENDELŐ KIJELENTI, HOGY HARMADIK FÉL A MEGVALÓSÍTÁSOKRA NEM TART IGÉNYT, SEMMIFÉLE KORLÁTOZÁSSAL NEM RENDELKEZIK.

A KIVITELEZŐNEK MÁS SZERVEREN ÜZEMELTETT MEGOLDÁSÁT AZ ÜZEMELTETŐ 3. FÉL SEMMILYEN MÁS CÉLRA NEM HASZNÁLHATJA FEL, EZÉRT KEZESSÉGET VÁLLAL A MEGRENDELŐ.

A KÉSZÍTŐ ELÉRHETŐSÉGEIT SZERVERKÖRNYEZETTŐL FÜGGETLENÜL FEL KELL TÜNTETNI, KIVÉTELT KÉPEZ AZ AZ ESET, HA ERRE KÜLÖN MEGÁLLAPODÁS SZÜLETIK.

 

Az elkészült, bérelt weboldal nem többszörözhető és nem sokszorosítható, nem adható el 3. fének. 3. félnek abban az esetben adható el, ha az egész weboldal  üzlet tartalmastól átadásra kerül 3.félnek és a későbbiekben az eladó már nem fogalakozik ezen tevékenységgel. 

Kizárolagosság kérhető plusz díjazás melett a weboldalak egyes részeire, de ezen igényeket a Kivitelező egyoldalúan és teljes körűen elutasíthatja, teljeskörűen saját belátása szerint dönthet.

 

Szolgáltatásaink használatával Ön nem szerez a Szolgáltatásokra vagy az Ön által elérhető tartalomra vonatkozóan semmiféle szellemi tulajdonjogot még abban az esetben sem, ha Ön kiegészítő fejlesztést vagy megjelenítési módosító munkát kért tőlünk vagy valamelyik képviseleti partnerünktől. Nem használhat fel a Szolgáltatásainkból származó tartalmat, kivéve, ha arra engedélyt kapott az ilyen tartalom tulajdonosától, illetve ha a törvény azt más módon lehetővé teszi. A jelen szerződési feltételek nem biztosítanak jogot a Szolgáltatásainkban használt márkajelzések vagy emblémák használatára. Ne távolítsa el vagy tegye olvashatatlanná vagy módosítsa a Szolgáltatásainkban vagy azok mellett megjelenített jogi közleményeket.

 

A jelen rendszerekbe fejelsztett egységekre (modulok, funkciók, stb.) kizárólagosság nem kérhető, az minden esetben a rendszer egységes szerkezetébe kerül megvalósításra, a szoftver struktúrájához igazodva. A Kivitelezőnek joga van a fejlesztéseket úgy megvalósítani, hogy az a rendszerhez a legmegfelelőbben igazodjon.  A fejlesztéseket a kivitelező azonnal publikálja a suport, újdonságok vagy árlistáiban. 

 

1/A. Egyéb jogi szabályozások:

A műszerzőjének feltűntetése>>

Grafikai licensz szabályozások>>

Megvásárlási terméktámogatások>>

Garanciális terméktámogatások>>

 

1/B. Weboldal korlátozás információk

A Szolgáltató az Ügyfél weboldalát számlatartozás esetén korlátozza. Ezt megelőzően, valamint a korlátozás megkezdésével egyidejűleg e-mail értésítést küld. A korlátozás hatására az Ügyfél weboldalának tartalma nem érhető el, helyette egy rövid tájkoztató szöveg látható az ideiglenes korlátozásról.

 

1/C. Felelősségvállalás:
a Szolgáltató nem vállal anyagi felelősséget a számlatartozásból eredő weboldal korlátozás következményeiért, az ebből eredő közvetlen vagy közvetett károkért, vagy a 3. féltől elszenvedet károkért.

 A Corincloud rendszerébe (kivéve az egydi szerződéssel rendelkező weboldalak) jogi kéréseket vagy egyébb beállítási kéréseket (pl. lekapcsolás) csak a regisztrált email cím kérhet, továbbá kérhet másolatot a további értesítő email címekre. A domain tulajdonos nem egyenlő a Corincloud rendszerébe regisztrált tulajdonnal, az külön, a domain.hu oldalon lehet megtekinteni. A mindenkori tartalomért a mindenkori CorinCloud.com fiók tulajdonosa felel, Ő hatásköre arról rendelkezni, kivéve azegyedi szerződéssel rendelkezők. A CorinCloud rendszer semmilyen folmában nem gyakorol hatást a tartalom felett és annak tulajdoni jogi és egyeztetési vitájába sem folyik bele. A tartalom felől az dönt, aki hozzáfér a rendszerhez, nem függ ösze, azzal, hogy ki fizette ki. Ennek az eldöntése bíróság feladata, és nem a rendszeré így itt forduljon a bírósághoz ha ilyen vitába keveredik üzlettársával, partnerével bárki rajtunk kívül álló céggel. 

 

CorinCloud fiók jogi és bérlési jog átruházása:

Mintaszöveg:

"

Én "xxx" regisztráltam a "yyy@yy.yy" email címmel a CorinCloud rendszerébe. Ezennel teljeskörűen lemondok a fiókomról "xxx" javára a domain beállításokkal együtt, amelyhez kérem állítsák be a "zzz@zz.zz" email címet jogutódként. A továbbiakban semmilyen követeléssel nem élhetek a CorinCloud fiókkal kapcsolatban, az új tulajdonos teljeskörűen rendelkezik afelett. Annak tartalmáról a felek egyeznek meg, a CorinCloud nem foglalkozik a rendszer tartalmával és annak jogi vonzataival. Kijelentem, hogy 3 félnek nincs követelése és jogosultsága a fiókom felet. Kérem a beállítás után töröljék az új tulajdonos érdekében jelen hozzáférhetőségeimet és értesítési címeimet. Jelen dokumentum megőrzése az új tulajdonos feladata, így kérem jelen átruházási szerződést nyomtassa ki vagy annak levelezését alaposan mentse le a későbbi félreértések elkerülése érdekében. Kérem az adatok leellenőrzése és kitöltése után küldje vissza a lemondást a jelenleg jogosultsággal rendelkező email címről, (ami yyy@yy.yy ) a lemondás érvényesítéséhez az új bérlőnek a zzz@zz.zz és az office@quickstudiogroup.com email címre. A levél megérkezése után a fiók változtatását 24 órán belül végrehajtjuk munkanapokon. Az új jelszót már csak az új jogosultnak küldjük el.

"

Bármilyen beállítási kérést írásban fogadunk el kizárólaf az arra jogosult email címéről. CorinCloud, CorinMail, Ribizly esetén arról az email címről, amejlyel a fiók létre lett hozva, azaza amilyen email címmel regisztrálva lett.
Egyedi szerződések esetén a szerződött féltől ill. a CorinCloud fiókban regisztráltól féltől.

 

 

2. Károkozás, kárrendezés, felelősség

 

Szerver:

A biztosított tárhelyen lévő adatokról biztonsági mentést nem köteles készíteni a Szolgáltató. Garantált és meghatározott biztonsági mentésekről igény esetén külön megegyezés születik, amelyet követően a megegyezésben leírtak alapján jön létre és az ott leírt ideig és formában van tárolva  az adat.

Ha nem a Szolgáltató szerverén van elhelyezve a weboldal, akkor a keletkezett adatveszteségekért, és egyéb más fellépő hibáért felelősséget nem vállal.

A szolgáltató legfeljebb a neki jelen szerződés keretén belül (3 hónapnyi) befizetett díjak értékéig felel bárminemű kárért, azonban 3 hónap díj összegén túl már nem felel. Adatokért, elmaradt haszonért a Szolgáltató nem felel.

 

3. környezete:

A fejlesztésekre a Kivitelező az átadás pillanatában rögzített környezet alatt biztosítja a rendszer hibátlan működőképességét, ennél újabbra vagy régebbire a garancia nem vonatkozik. Jelenleg nem létező böngészőkre vagy böngésző verziókra (újabb verzió, verziószámúak) a garancia nem vonatkozik.

Jelen érvényben lévő üzemeltetési környezet, amelytől nem lehet eltérni:

Felhasználói és admin oldal:

A CorinCloud rendszere (Software as a Service / Szolgáltatásként bérelt szoftver) web alapú, Internet kapcsolatot igénylő szoftver szolgáltatási csomag. A webáruáz rendszerhez a szervert a CorinCloud rendszer biztosítja, de a szolgáltatás során nem a szerver kerül bérlésre, hanem a szoftver.
 

Az online szoftver felhasználásához szükséges feltételek:

Jelenleg nem létező böngészőkre vagy böngésző verziókra (újabb verzió, verziószámúak) a garancia nem vonatkozik.    

 1. Az itt felsorolt böngészők gyors futtatására alkalmas gépek
 2. A rendszerhez szükséges felhasználói név és jelszó ismerete, amelyet mi nem adhatunk ki, csak a regisztrált tagnak
 3. Szélessávú internet kapcsolat

Korlátlan munkavégzés feltételei a következők: 

Támogatott böngészők, és azok verziói:

 

Amennyiben az előbbiekben felsorolt böngészők verzióinál korábbiakban tapasztal hibát a felhasználó, úgy azt a Szolgáltató nem köteles javítani. A hiba megoldására a böngésző verziójának frissítése javasolt.

 

Server, üzemeltetői oldal:


Debian server: 5.0, Apache:2.2, PHP: 5.2, MySQL 5.0  környezetre optimalizált weboldal, ezen futtatási környezetben működik helyesen. A garancia változatlan környezetbe/re érvényes.

3. fél által biztosított környezetre és modulokra, beépített kódok működésére nincs garancia, ilyen esetben amennyiben veszélyeztet ia rendszer működését, a kódrészletet eltávolítjuk.. (pl.: facebook beépülő modulok, megosztó egyéb kommunikáló gombok, 3. fél által biztosított rendszerek vagy API kapcsolódások, külső számlázók, statisztikai programok, egyéb API vagy integrált megoldások.) Garancia az eredeti árura érvényes, változatlan forráskódra. A megváltozott forráskódból eredő működési problémákra a garancia nem vonatkozik, pl. beillesztet inline CSS és egyéb forráskód engedéylezett módosítások. A kódeltérés feltárása ebben az esetben díjköteles (árajánlat tárgyát képzi). A kódeltérés okát nem vizsgáljuk, a Felhasználó mindent megtesz annak érdekében, hogy garanciális feltételek megtartása érdekében a termékben ne keletkezzen kódeltérés vagy az ne okozzon hibát. A kód módosulása általában lehet szándékos vagy nemszándékos. A Garancia erre nem tér ki, kizárólag a forráskód eredetiségét vizsgálja. (jellemzően pl.: feltörés, szerverbiztonsági hiba, jelszóbiztonsági hiba, böngészőbiztonsági beállítások, jelszólopások, számítógép biztonsági beállítási hibák.) A tartalom nem tartozik a garanciális feltételekhez. A tulajdonos kijelenti, hogy a rendszert rendeltetésszerűen használja.

 

4. Vis major

Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható -a felek akaratától független körülmények (vis major) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól ezen események sem jelentenek mentességet.

A szerződés szempontjából vis maiornak számít, tehát sem a Szolgáltató, sem az Megrendelő nem tartozik felelősséggel háborús cselekmények, hagyományos és elektronikus szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet, elemi csapás, természeti katasztrófa, tűzvész, villámcsapás, munkabeszüntetés (sztrájk), valamint a honvédelmi, a rendőrségi és a nemzetbiztonsági törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés esetében. Valamint vírustámadás, szerverbetörés, egyéb kártevők, szoftver vírusok, férgek támadása, hacker betörés stb. Ezek az esetek a szerződő feleket a szerződésben vállalt kötelezettségeik teljesítésében korlátozzák, vagy gátolják, és ennek eredményeképpen vétlen módon vagyoni vagy nem vagyoni kárt okoznak. A szolgáltatás folyamatos elérhetőségét az Szolgáltató biztosítja, más szolgáltatók, szerver, hálózati vagy websebesség korlátozásból adódó károkért a főszolgáltató a felelős.

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb.

A felek között létrejött Szolgáltatási szerződés bármely okból történő megszűnése, vagy felmondása nem mentesíti a feleket a fennálló kötelezettségeik, vagy díjtartozásaik teljesítése alól. Kizárólag a Megrendelő jogosult a jelen szerződés tárgyát használni, hasznosítani, azzal rendelkezni. Ha ezen jogok gyakorlását másnak átengedi, vagy a szolgáltatást harmadik személynek bármilyen formában továbbadja, átengedi, hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely e nélkül nem következett volna be.

Amennyiben a szerződöt felek információihoz, jelszavaihoz 3. fél hozzáfér, úgy a szolgáltató felelősséget nem vállal.

A rendszerek, szoftverek vagy alkalmazások NEM rendeltetésszerű használatából származó károkért a szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

 

5.  Rendelkezésre állás, ügyfélszolgálat

1. A  Szolgáltató a szerver üzemeltetéssel és a bérelt szoftverekkel kapcsolatban éves szintű rendelkezésre állás vállal. Éves hálózati rendelkezésre állás virtuális gép esetén, hálózat esetén, szoftver vagy szolgáltatás bérlése esetén: 98,9% -os. (Ez hozzávetőlegesen éves szinten 2-4 nap kiesést jelenthet.)  A szolgáltatás rendelkezésre állására vonatkozó előírások megsértése (továbbiakban: kiesés) esetén az Előfizető kötbérre jogosult,  amely a kiesés idejére eső előfizetői díj kétszerese maximum.

Felek rögzítik, hogy az esetleges kiesés visszavezethetően a fenti kötbéren felül előfizető nem jogosult semmilyen egyéb kártérítésre, kártalanításra vagy egyéb jogcímen bárminemű kompenzációra. Előfizető kijelenti, hogy jelen kötbér megállapodást - a szolgátatás díjára való tekintettel is - arányosnak és méltányosnak tartja. 

Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeltetés kivételes esetekben a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor a Szolgáltató köteles mindent  megtenni a szolgáltatás mielőbbi biztosítása érdekében. A Szolgáltató csak a neki felróható  szándékos hibákkal okozott károkért felel.

A Szolgáltató jogosult az Egyedi és jelen szerződés bármiféle kártalanítási, kártérítési vagy egyéb fizetési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Megrendelő forgalma a jelen Szerződésben meghatározott maximális sávszélesség (ez belföld 100 Mbit/sec, külföld: 5 Mbit/sec) 65%-át havi szinten átlagosan meghaladja.

A Megrendelő elfogadja és betartja az Internet Szolgáltató Tanács (ISZT) által támogatott hálózathasználati irányelveleket, amelyek a http://iszt.hu/iszt/aup.html lapon meghírdetésre kerültek.

Amennyiben a Szolgáltató nem teljesíti a 98,9%-os rendelkezésre állási szintent, úgy minden további perc kiesésért cserébe 10 perc ingyenes szolgáltatás hosszabbítást ad cserébe.

 

2: Kiszolgáló lassulása: Az oldalak betöltési ideje maximum 45 másodperc akkor is,  ha már korábban az oldal megtekintett volt. A lassulás oka nem lehet nagy mennyiségű adat letöltése. Nagy mennyiségű adat letöltése miatti lassulásokért a szolgáltató nem vállal felelősséget. Nagy mennyiségű adatnak számít, ha 1 oldal letöltendő adatmennyisége meghaladja az 1,5 Mb.-ot.

A Felek között a kapcsolat írásos formában történik a regisztráció sorám megadott email címmel és a  http://www.corincloud.com/kapcsolat  oldalon lévő ügyfélszolgálati címmel.

 

6. Hibajelzés: 

Az erre kialakított formok használhatóak, emailban leadott hibajegyeket nem köteles az üzemeltető kezelni. Ezek a felületek:

 Hibabejelentés esetén a levél tartalmazza a hiba előfordulása alkalmával használt operációs rendszert, annak verziószámát, esetleges frissítéseinek adatait, a böngésző nevét és pontos verziószámát, a hiba előidézésének idejét, az addig tett lépéseket, valamint hogy a hiba mely URL címen tekinthető meg. Amennyiben szolgáltatás hibakódot is kiírt, az is szerepeljen az üzenetben. 

Szolgáltató vállalja, hogy a következő feltételekkel a válaszidőket betartja. A válaszidő onnantól számítandó, hogy azt a Szolgáltató  iktatta, de legkésőbb a feladást követő első munkanapon 9:00-tól. A válaszidő azt az időt tartalmazza, míg a bejelentett hibára az ügyfélszolgálat visszajelzést ad, és megkezdi a hibaelhárítást. A hibaelhárítás ideje ezen válaszidőbe nem számítható fel. 

 

Probléma mértéke

Várható válaszidő

Értelmezése

1. Kiemelten fontos

4 óra

 

Webáruházban a vásárlás nem hajtható végre. 

2. Fontos

16 óra

Valamelyfunkció nem műkdik, és ez a vásárlók számára is gondot jelent, de a vásárlás lehetséges.

3. Átlagos

3-4 nap

Admin funkció, vagy vásárló számára nem látható funkció nem működik és az a vásárlási és készletkezelési, termék frissítési folyamatot nem akadályozza meg.

 

 

7. Adatkezelés, adatvédelem

A Szolgáltató köteles a Megrendelőről az üzleti kapcsolat során tudomására jutott adatokat
és információkat a hatályos adat- és titokvédelmi jogszabályi rendelkezések szabályai szerint
kezelni.
A Szolgáltató a Megrendelő részére történő számlázás és kapcsolódó díjak beszedése, valamint a
Megrendelői szerződések figyelemmel kísérése céljából a következő adatokat kezelhet:
1. a Megrendelői szerződés kötelező elemei,
2. az egyéb szolgáltatás típusa, iránya, kezdő időpontja, továbbított adat terjedelme,
3. az egyéb szolgáltatás dátuma,
4. a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok,
5. tartozás hátrahagyása esetén a Megrendelői szerződés felmondásának eseményei.

Az a)-e) pont szerinti adatok a szerződés megszűnéséig, valamint a számla teljesítésének
határidejét követő hat hónapig, illetőleg a díjtartozás elévüléséig kezelhetők, kivéve, ha más
törvény az adatkezelésre eltérő határidőt ír elő.


A Szolgáltató által kezelt adatok átadhatók:
 azoknak, akik a Szolgáltató megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, illetőleg az ügyfél-tájékoztatást végzik, a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére, a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények, valamint a hírközlési rendszer jogosulatlan felhasználásának üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, valamint a bíróságnak, az Megrendelő szerződésszegése esetén bármely más hírközlési szolgáltatónak, illetőleg a szolgáltatók közös adatállományának adatkezelőjének; A Szolgáltató a Megrendelő fentiekben meghatározott adatait akkor továbbíthatja, ha a Megrendelő számlatartozása miatt a Megrendelői szerződését felmondta, vagy a szolgáltatás igénybevételi lehetőségét a Megrendelő számára részben vagy egészben felfüggesztette, vagy számlatartozása miatt a Szolgáltató bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezett a Megrendelő ellen, illetőleg az ilyen eljárást azért szüntették meg, mert a Megrendelő tartózkodási helye ismeretlen, vagy az ajánlattevő, illetve az Megrendelő kár okozása érdekében bármely korábbi hírközlési szolgáltatóját megtévesztette vagy annak megtévesztésére törekedett.


Az átadott adatokkal kapcsolatban az adatokat, átvevőket a Szolgáltatóval azonos titoktartási kötelezettség terheli. A Megrendelő Szolgáltató által kezelt személyes adatairól a fentiekben szabályozott eseteken túl a Szolgáltató harmadik személyeknek felvilágosítást (ideértve az adatok továbbítását is) kizárólag az Megrendelő írásbeli hozzájárulása alapján adhat.

 

Adatok, információk:

A Szolgáltató az üzleti titkokon kívül továbbá az alábbi információkal sem szolgál: Kik a jelnlegi partnerei, kivételt képet, ha azt publikálta vagy közzétette mit referencia illetve ha árajánlatokhoz ezt szükségesnem tartja. A jelenlegi partnerek teljeskörő publikálás hatásköre és annak szabályozása egyoldalúan a Szolgáltató hatásköre. Továbbá a megkereséseinkről (registráló ügyfeleinkről), referenciáinkról nincs tájékoztatási kötelessége a Szolgáltatónak, Ezek üzleti titoknak számítanak, amennyiben nem kerültek publikálásra.

 

Grafikai megjelenés:

Amennyiben egyedi igényekket kér az Ügyfél az egyedi fejlesztés vagy bérelhető konstrukcók valamelyikébe, úgy azok teljeskörű szerzői jogaiért a megrendelő felel. 3. fél által használt megjelenések, grafikai megoldások tejleskürő engedélyével az Ügyfél rendelkezik. A kivitelezőnek ezt nem kötelessége ellenőrizni. Szerzőjogi károk egyoldalúan az Ügyfelet terhelik.

Kizárólagosság grafikákra: Az elkészült grafikákra kizárólagosság kérhető,amely kölün díjazás, (szerződés és megrendelés) és megegyezés tárgyát képezik. Alapvetően egyetlen grafikára sem biztosítunk kizárólagosságot.  A grafika kizárólagosság kérésénél a Megrendelő feladata definiálni annak megfogalmazását.

 

8. Működéssel kapcsolatos rendelkezések

 1. A Szolgáltató nem vállal semminemű felelősséget a működést érintő terheléses, és egyéb adatforgalomból származó károkért, működésért. Ezeket a jelenségeket a Szolgáltató felárért tárja fel és tudásának megfelelően javítja ki,  vagy hárítja el. Robotok, terheléses támadásokból eredő károkért a Szolgáltató nem felelős, annak kárát a szolgáltató nem köteles vállalni.
 2. Régi, vagy új tecnikára nem optimalizást, fejlesztett rendszereket vagy ilyen kapcsolódó rendszerek miatti adat lassulásért a 3. fél a felelős, ezen  weboldalakat vagy szinkronjait a szolgáltató nem köteles frissíteni felár nélkül. A rendszerek, weboldalak aktulaizálása nem kötelessége, nem feledata a szolgáltatónak.
 3. A szolgáltató rajta kívül álló okból származó károkért nem vállal felelőséget.
 4. A szolgáltató egyedi weboldalak esetén nem köteles szerver rendszergazdai szolgáltatásokat végezni.
 5. A Szolgáltató 3. fél által készített programok működéséért nem vállal felelőséget, valamint 3. fél általi poramműködés miatti saját rendszerében történő működési hibákért sem. Amennyiben a 3. fél által készített program befolyásolja az elkészített rendszer működését, ebben az esetben a Megrendelő vállalja a felelősséget, és garantálja, hogy 3. fél által készített program nem lesz hatással a rendszerre.
 6. Nem befolyásolhatja a Megrendelő, felhasználó a rendszer működésést 3. fél által készített programmal az üzemeltető írásos beleegyezése nélkül. (facebook, szinkronizáló programok, egyéb külső rendszerek.)
 7. A Szerver műszaki hibájából adódó károkért nem vállalja a felelősséget a szolgáltató.
 8. Szerver támadásokért nem válallalja a felelősséget a Szolgáltató, ezek feltárását felár díjazása melett hárítja el.
 9. E-mailek célba éréséért nem vállal felelősséget a Szolgáltató, valamint 3. fél általi fennakadásokért sem. A Szolgáltató garantálja, hogy a szolgáltatásaiból a levél útra lett indítva.
 10. Amennyiben a Megrendelő e-mail címe spam listára kerül, azért a Megrendelő a felelős.
 

9. Garanciális feltételek  bérelt szoftver példányosítására:

 Mindennemű megbízásos munkára a hivatkozásban szereplő garanciális feltételek érvényesek! A bérelhető rendszereknél a javításokat központilag végezzük el, de  garanciális kötelezettség nem érvényes rá. Ettől eltérő esetben azt külön írásos mellékletben kell rögzíteni.

Garanciális feltételek részletesen, amely az ASZF és a megbízás részét képzi >>

Support, upgrade, jótálás:  Link>>

 

10. Specifikáció: egyedi, vagy egyéb munkák meghatározása

 A megbízások, amennyiben szükségesek, úgy egy dokumentumban kerülnek rögzítésre. A dokumentumban (specifikáció) szereplőkre vanatkozik kizálólag a megbízás. Egyéb feladat, módosításra  (hozzágondolt, beleképzelt, le nem írt) a Szolgáltató nem köteles, ami nem kerül meghatározásra az nem képezi a specifikáció részét.  A feladatok elvégzésére felárat jogosult kiszabni, vagy azon munkálatok részére külön árajánlatot küldeni.

 Tesztelés : Amennyiben a rendszer széleskörű felhasználói tesztelést igényel, úgy azt a Megrendelőit széleskörű tájékoztatás mellett megkérheti a Szolgáltató hogy az adott frissítés működésér "kérjük ellenőrizze le". 

 

 

 VI. TOVÁBBI RENDELKEZÉSEK

 

A jelen ÁSZF-re, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokra többek
között az alábbi jogszabályok az irányadók:

a.) Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.
b.) A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv
c.) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
d.) személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv.
e.) A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm.rendelet

A jelen szerződésben és annak értelmében a magyar jogyszabályok vonatkoznak. A felek megállapodnak, hogy jelen szerződésben  nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

Felek az Egri Bíróság, illetőleg  hatáskör hiányában a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki bármely vita eldöntésére, amely a jelen Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik. Az ÁSZF kizárólag magyar nyelven érvényes. A felek között létrejött jogvitákra a magyar joghatóság előírásai az irányadóak. A szerződő felek kijelentik, hogy a szerződésből eredő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. Ha ez nem vezetne eredményre, erre az esetre hatáskörtől függően kikötik az Egri Városi (Heves Megyei) Bíróság kizárólagos illetékességét.

Igénybevevő a Szolgáltató jelen szerződését megismerte, egy példányát letöltötte. 

Jelen szerződést a Megrendelő értelmezte, és mint akaratukkal mindenben megegyezően fogadták el.

Kérjük ne éljen vissza a Szolgáltatásainkkal. Pl. ne zavarja meg a Szolgáltatásainkat, illetve ne próbálja meg őket másképpen igénybe venni, mint az általunk biztosított kezelőfelületen keresztül és az utasításoktól eltérő módon. Csakis a jogszabályok által megengedett módon használhatja Szolgáltatásainkat – ideértve a vonatkozó export-ellenőrzési és az újrakivitel ellenőrzésére vonatkozó törvényeket és szabályokat is. A Önnek biztosított Szolgáltatást felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük, amennyiben nem tesz eleget szerződési feltételeinknek vagy irányelveinknek, vagy ha valamely feltétetelezett visszaélést vizsgálunk ki.

 

 

EGYSZERI FEJLESZTÉSI  SZERZŐDÉS

EGYEDI FEJLESZTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI »

Jelen bérleti vagy Egyedi ASZF kiegészítése egy kiegészítő mellélettel történhet,
amely jelen mindenkori ASZF szerződésel együtt érvényes
és követi a mindenkori jelen ASZF frissítési aktuális változatait, azzal együtt érvényes. 

 

 

Hatályba lépés dátuma: 2017. 04. 27.
Pető Róbert sk.
Ügyvezető

 

 

Korábbi ÁSZF és érvényességük:
2016.07.27-ig érvényes általános szerződési feltételeket itt töltheted le»

 

Nem egységes szerkezetbe foglalt változások 

 

Frissítés: 2017.04.24.
Egyedi fejlesztések előlegének kifizetése esetén a kifizetett előleg nem kerül visszafizetésre, amennyiben már a fejlesztés megkezdését követően lép vissza a megrendeléstől a megrendelő.


 
Frissítés: 2017.04.26.
CorinCloud rendszerbe történő regisztráció esetén a CorinCloud hírlevél címzett listára is feliratkozik az ügyfél, a tájékoztató szerint. A CorinCloud fiók törlése esetén a hírlevél címlistán továbbra is megmarad az e-mail címe, a hírlevelekről külön bármikor le tud iratkozni a hírlevelekben szereplő leiratkozó linkre kattintva.

 

2017.01.10:

Az előfizetői vagy egyszeri munkát érintő számlatartozások esetén az együttműködést érintő függő ügyeket, észrevételeket nem áll módunkban kezelni.

 

Az új fejlesztési igényeknél az igény pontos és körültekintő meghatározása a megrendelő feladata, mi a kapott információk alapján állítjuk össze az árajánlatot, abból nem elvéve és nem téve hozzá egyéb gondolatot.. A dokumentum átvizsgálását, kérdések és észrevételek megtételét 30 perces díjmentes átvizsgálási időben tudjuk megtenni. Összetettebb feladatoknál (rendszer integrálás)  további  30 perc díjmentes átvizsgálást tudunk biztosítani, a feladat átvizsgálására (Ezek összesen 1 óra). E feletti anyag pontosítása vagy átvizsgálása árajánlat tárgyát képzik, amely 6.000.- / óra + ÁFA.  Helyszíni kiszállás esetén a kiszállás díja 25.000.- Ft/nap vagy 3 órától óradíj alapú elszámolás.

 

2017.01.08:

Elmúlt években az internetes oldalak több egyéb szoftverhez is kapcsolódtak /bank, facebook, számlázó, nagyker, analitikai és egyéb mérő vagy elemző kódok és ezek kihatásai és következményei, adatokat kérnek át, vany nem engednem át mint pl. reklám blokkolók .../ és több kisebb integráció is ma már természetes része egy modern weblapnak. Ezzel együtt megérkezett az összetett jelenség feltárása is, ami annyit jelent, hogy első ránézésre nem lehet eldönteni, hogy hiba van a rendszerben vagy valamelyik kapcsolt 3. cég szolgáltatása okozza a hibát, vagy lassítja az oldalt vagy éppen az hibásodott meg vagy változtatták meg tudtunk nélkül. Itt fontos megemlíteni, hogy egy rendszer hiányosság nem hiba. Összegezve egy webáruház sok másik cég szolgáltatásaihoz is kapcsolódik. Ezekben az esetekben is segítséggel rendelkezésre állunk minden szerződött ügyfeleinknek az alábbi feltételekkel. A jelenség feltárását 30 percben elvégezzük amely elkezdéséről előre tájékoztatunk, mivel beleegyezés szükségeltetik. Díja 5.000.- Ft +ÁFA  Díjtalan a feltárás, ha rendszerhibáról van szó. A feltárt információkról összegző emailt küldünk és szükség esetén felvesszük veled a kapcsolatot.

 

2016.11.08:

Szabványosított rendszerfrissítési idők:

Rendszer bővítések, élesítések és frissítések ideje >>

 

Tervezett változások: (Jelen változások hatályba lépésük után belefoglalásba került az Egységes Szerkezetű ASZF-be. Jelen felsorolás ennek változástörténetét tükrözi):

 

- A szerver és egyéb rendelkezésre állások real-time vezetése, áttekintése.
- A rendszer 3. feles szolgáltatásainak a felelősség körének a pontos meghatározása.
- Kívánságlista fejlesztési sorrendje, és azok sorrenden kívüli előrébb vételi lehetőségei.